ജിന്നുകള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ സൃഷ്ടികള്‍

എനിക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കാനല്ലാതെ മനുഷ്യ ജിന്ന് വര്‍ഗത്തെ ഞാന്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യനെ പോലെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയാണ് ജിന്ന് വര്‍ഗം. ദൃശ്യ ലോകത്താണ് മനുഷ്യരുടെ വാസമെങ്കില്‍ അദൃശ്യ ലോകമാണ് ജിന്നിന്‍റെ വിഹാര കേന്ദ്രം.മനുഷ്യ സൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതിനാല്‍ പല പുത്തന്‍ പ്രസ്ഥാനക്കാരും ഇതിനെ അന്ധമായി […]